Bakåt

Förslag till innehåll i olika utbildningar:

Nedanstående beskrivningar visar ett av flera sätt att lägga upp kurser och projekt. Varje uppdrag är unikt. Ta kontakt med Intellego Utbildning AB om just dina behov och önskemål.


PERSONLIG UTVECKLING

En kort utbildning ger människor nya tankar och kunskaper, men ändrar inte deras beteenden. Återkommer man till gruppen vid flera tillfällen sätter man igång en utvecklingsprocess. Inför dessa återkommande tillfällen kan deltagarna ha hemuppgifter eller särskilda uppdrag (mindre projekt).

Vardagspsykologi

Gruppdynamik Det goda samtalet Konflikthantering och medling

Den föreslagna utomhusaktiviteten kan vara från några timmar till en dag. Tanken är att alla ska kunna delta, oberoende av ålder, kön och kondition. Ett antal lättsamma, roliga och lite kluriga övningar där indivderna och gruppens samarbetsförmåga sätts på prov. Uppläggningen företags- och situationsanpassas.


PRESENTATIONSTEKNIK

Bygg upp ditt självförtroende

Vårda det personliga framträdandet Lär dig hantera hjälpmedlen Öva bland vänner

Lämplig gruppstorlek 8-10 personer.


MEDARBETARSAMTAL OCH SVÅRA SAMTAL

Uppläggningen utformas alltid efter uppdragsgivarens önskemål och behov.

Vi tar upp hur man kan planera, genomföra, följa upp och vidareutveckla medarbetarsamtal, men också hur man hanterar feedback, tillrättavisningar, varningar, uppsägningar och personliga kriser. Medling i konflikter och debriefing vid olyckor i arbetet kan också tas upp.

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


MÖTESTEKNIK

Uppläggningen utformas alltid efter uppdragsgivarens önskemål och behov.

Vi behandlar både psykologin och pedagogiken, uppläggningen, genomförandet och uppföljningen av arbetsplatsträffar, veckomöten, projektmöten, ledningsgruppsmöten och styrelsesammanträden. Kreativa tekniker för att göra mötesdeltagare aktiva och delaktiga tas också upp.

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


ETT PROGRAM FÖR LEDARUTVECKLING (t ex produktionsledare)

Nedanstående är en bruttolista att utgå ifrån. Vi har minst ett halvdussin varianter som kan inriktas exempelvis på produktionsledare, mellanchefer, äldre och yngre chefer tillsammans, unga akademiker eller motsvarande. Olika övningar för ökad självkännedom brukar ingå.

Dag 1 - Introduktion

Dag 2+3 - Ledarskap, samverkan och konflikt Dag 4 - Samtalsmetodik Dag 5 - Individ- eller grupphandledning (delad grupp, en halvdag)

Här kan arbetsledarna ta upp ledarproblem eller känsliga situationer i arbetet och få dem belysta av kollegor och handledare. Vi arbetar med olika metoder, exempelvis rollspel, diskussioner, konsultationer och reflekterande team. Här delas den större gruppen i två mindre, så att var och en kan räkna med att få ta upp en situation.

Dag 6 - Möten och presentationer

Dag 7 - Individ- eller grupphandledning

Samma som dag 5. Kan kombineras med litteraturstudier.

Dag 8 - Personlig effektivitet

Kontakta Intellego Utbildning för ytterligare information och ett kundanpassat förslag med offert


FUNGERANDE ARBETSGRUPPER

Vi anpassar nästan alltid uppläggningen efter uppdragsgivarens önskemål och behov, men bygger på inslag ur programmet för PERSONLIG UTVECKLING.

Inslag av handledning och konsultativt arbete kan förekomma, både för grupper och ledare. Särskilt viktigt är det att tydliggöra samordnares och produktionsledares roller och arbeta med hur samspelet mellan dem ska vara. Ibland genomför vi utomhusaktiviteter med olika inriktning (som innebär ett lärande) för att stärka teamkänslan i grupperna.

Kontakta Intellego Utbildning för information och offertATT HANTERA KONFLIKTER OCH KRISER

Uppläggningen utformas alltid efter uppdragsgivarens önskemål och behov. Här arbetar vi också konsultativt, exempelvis som handledare och rådgivare.

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


ATT LEDA GRUPP- OCH PROJEKTORGANISATIONER

PRAKTISK PROJEKTSTYRNING

Uppläggningen utformas alltid efter uppdragsgivarens önskemål och behov.

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


PROJEKTARBETE OCH PROJEKTLEDNING

Här är ett förslag till utbildning på 2+2 dagar, avsedd för projektledare i projekt av mindre omfattning. Under utbildningen börjar och slutar man i sig själv som individ och gruppmedlem. Huvuddelen av tiden går man i mindre grupper igenom och utvecklar ett medhavt projekt från ax till limpa. För dem som ska leda sammansatta och komplicerade projekt behövs kompletteringar.

Lär känna dig själv och andra

Projektmodellen i vardagsarbetet Att sätta igång ett projekt Projektplanering Grupprocesser och ledarskap Kommunikation Överlämnande och avslutning Förändringsarbete

Flera varianter finns, både för projektledare och projektmedarbetare.


BESTÄLLAR- OCH STYRGRUPPSROLLEN

PROJEKTPOLICY OCH PROJEKTMODELL

STARTSEMINARIUM

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


TRAINEE-PROGRAM

För olika uppdragsgivares räkning har vi genomfört ett tiotal program med följande innehåll:

Utöver denna mjuka del genomför kundföretagen företagsspecifika utbildningsinslag med olika inriktning.


INDIVID- OCH GRUPPHANDLEDNING (coaching)

Man träffas oftast en gång i månaden under minst ett halvår, ca två timmar varje gång. Man arbetar huvudsakligen med relations-, ledarskaps- och utvecklingsfrågor. I gruppen utvecklas nätverket, teamkänslan stärks och man kommer ofta till rätta med en hel del problem i organisationen. Alla deltagare i gruppen bör vara på samma organisatoriska nivå, ingen får vara chef för någon annan i gruppen. Full sekretess råder.

För planering av insatser behövs en ordentlig uppdragsdiskussion (förutsättningar, omfattning, inriktning och arbetssätt).

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


UTBILDNING FÖR UTBILDARE

Här är en bruttolista med rubriker att välja ifrån:

Vuxenpedagogik

Kursplanering Praktisk pedagogik Hjälpmedel Personligt framträdande

Lämplig gruppstorlek är 6-10 deltagare. Under normalt två dagar varvas korta teoriavsnitt med diskussioner och kommenterade övningar. Deltagarna medverkar med egna erfarenheter och praktikfall av olika slag. Vi använder företagsanpassade exempel, men även mer traditionella pedagogiska situationer. Videokamera används för de personliga framträdandena. Enklare hemuppgifter kan ges mellan gångerna.

Uppföljningsdagen bör läggas så att de flesta av deltagarna har hunnit genomföra någon form av utbildningsaktivitet.

För berörda kan utbildningen kompletteras med en konsultativ insats kring utformning av kursdokumentation (disposition, pedagogisering, språk, layout, övningar m.m. ) samt pedagogiska hjälpmedel av olika slag.

Kontakta Intellego Utbildning för information och offert


ANALYSER, UTREDNINGAR M.M.

Vi hjälper er att beskriva mål och milstolpar för arbetet och genomför utredningarna i samråd med berörda chefer och medarbetare. Kontakta Intellego Utbildning för information och offert.